Chính sách của HRST tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến tiêu chuẩn đạo đức và xung đột lợi ích. Công ty kỳ vọng các giám đốc, cán bộ và nhân viên của mình tiến hành kinh doanh phù hợp với nội dung, tinh thần và mục đích của tất cả các luật liên quan và tránh mọi hành vi bất hợp pháp, không trung thực hoặc phi đạo đức.

Hoạt động kinh doanh thành công và danh tiếng của Công ty được xây dựng dựa trên các nguyên tắc giao dịch công bằng và ứng xử có đạo đức của nhân viên. Danh tiếng về sự liêm chính và xuất sắc của chúng ta đòi hỏi phải tuân thủ cẩn thận tinh thần và câu chữ của tất cả các luật và quy định hiện hành, cũng như sự quan tâm kỹ lưỡng đến các tiêu chuẩn ứng xử cao nhất và tính liêm chính cá nhân. Sự thành công liên tục của Công ty phụ thuộc vào sự tin tưởng của khách hàng/khách hàng đối với chúng tôi và chúng tôi nỗ lực duy trì sự tin tưởng đó. Nhân viên có nghĩa vụ đối với Công ty, khách hàng/khách hàng và cổ đông của Công ty là phải hành động theo cách xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm liên tục của công chúng.