Thành công dự án gần đây

Đọc tóm tắt về một số dự án của chúng tôi. Chúng tôi giúp các nhà máy điện với nhiều dịch vụ và sản phẩm khác nhau!

Các bài báo đã xuất bản

Danh sách các bài viết kỹ thuật mà chúng tôi là tác giả hoặc giới thiệu về công nghệ của chúng tôi đang ngày càng tăng lên. Hãy truy cập trang này để xem danh sách các bài viết, hầu hết đều có thể tải xuống.

Thông Cáo Báo Chí

Xem HRST Thông Cáo Báo Chí

Giải Thưởng

Xem giải thưởng và thành tích theo HRST, Inc. và nhân viên của chúng tôi!